Jan Lindholm (MP) om evidensbaserad politik: ”Finns det någon evidens på att det är möjligt i en levande demokrati?”

Jan Lindholm (MP)

Text: Jan Lindholm, riksdagsledamot för miljöpartietFoto: MP pressfoto | Läs mer om evidensbaserad politik i NewsVoice

När jag läser slutrepliken från Nätverket för evidensbaserad policy (NEP) i debatten om evidensbaserad politik så får jag kluvna känslor. Nätverket är väldigt tydliga med att de skiljer på mål och medel och därför i logikens namn även på värderingar och fakta. Det låter bra och väldigt miljöpartistiskt, det är så vi bygger våra politiska ställningstaganden.

Nätverket ägnar sig inte åt att ”föreskriva” (deras eget ordval) politiska värderingar och inte heller åt att ställa upp politiska mål. För mig är det naturligt eftersom gruppen, så vitt jag kunnat läsa mig till, inte gör anspråk på att utgöra ett politiskt parti. Gruppen skriver att deras intresse helt ligger på den politiska beslutsprocessen efter det att, som jag tolkar dem, väljarna har sagt sitt och målen för politiken därmed har fastlagts.

NEP:s intresse är enligt deras egen utsaga frågan om vilka medel som bör användas för att realisera de politiska målen på effektivast möjliga sätt. Så här långt har jag personligen inga problem med hur gruppen resonerar. Miljöpartiet är ju det parti som så långt möjligt försöker basera sina politiska lösningar på fakta och erfarenhet.

När det gäller politik är emellertid just begreppet evidens ganska svårtolkat. Därför börjar mina tveeggade känslor till gruppens resonemang vakna när vi kommer till formuleringen:

”För att svara på den frågan (vilka medel som är effektivast) måste vi ha tillgång till god evidens”.

Av detta drar gruppen slutsatsen att politiken i möjligaste mån ska vara evidensbaserad. (min fetmarkering)

Så långt kommen börjar mina tankar cirkla kring om denna grupp har väldigt liten eller kanske inte ens någon kunskap om hur politik i praktiken fungerar. Jag börjar tro att ordet evidens för denna grupp kanske är viktigare än fakta och kunskap.

Gruppen skriver nämligen att dom inte är ute efter att ersätta politikerna med experter, dom vill alltså inte införa teknokrati eller någon form av politisk ingenjörskonst. Det gruppen trycker på är att politikernas beslut skall grundas på fakta och evidens eftersom besluten annars kan bli ineffektiva.

Eftersom jag känner sympati för syftet så vill jag försöka beskriva varför jag anser att den modell för framtagande av politiska verktyg vi tillämpar idag i Sverige lever upp till den första delen även om den andra är mer tveksam. Jag hopas på så vis kunna få läsaren att se skillnad på fakta och evidens.

När politiska mål har lagts fast så tillsätter regeringen, ofta på riksdagens uppdrag, en utredning. Den kan vara sammansatt på olika sätt och arbeta snabbt eller under en längre tid beroende på hur svårt uppdraget anses vara. Utredningen eller utredaren kallar sedan till sig alla de så kallade experter och parter som kan tänkas vara berörda. Ibland läggs uppdrag ut på universitet, ibland bjuder man in utländska föredraganden till seminarier för att öka kunskapen bland de berörda.

När utredningen är klar lämnas den till regeringen, förhoppningsvis med förslag på metoder för att nå de uppsatta målen. Till utredningen finns ofta bilagt avvikande meningar från olika grupper, det kan vara forskare och/eller intressegrupper som till viss del eller stora delar har en avvikande uppfattning från utredningens slutsatser.

Ibland väljer regeringen att sända utredningens förslag på remiss. Då har alla som anser sig berörda eller anser sig ha kunskap att tillföra en möjlighet att lämna in synpunkter. När detta är klart så sker, en så kallat opartisk sammanställning på tjänstemannanivå av alla inkomna synpunkter. Om allt har gått rätt till så är det först därefter som politiken kommer in i bilden. Politiskt tillsatta tjänstepersoner hjälper politikerna att utifrån materialet forma ett förslag till politiskt beslut, det som skall bli en proposition.

Ibland går även denna handling på remiss till vissa utvalda beroende på hur säker regeringen känner sig på att dom lyckats få ihop ett bra beslutsunderlag eller inte. Slutligen sänds förslaget till proposition till lagrådet för granskning. Den granskningen är i första hand en rent formell juridisk granskning men innehåller även ofta en bedömning av det underlag som legat till grund för förslaget.

Om man som exempel tar förslaget om Attefallhuset så var lagrådet i det fallet väldigt tydlig med att den skrivelse som förslaget byggde på inte var tillräcklig för att kunna fungera som beslutsunderlag. Man påpekade även att den remisstid som användes, jul och nyårshelgen var mycket olämplig med tanke på omfattningen och bristerna i underlaget.

Förslaget sågades därför av lagrådet på beredningstekniska grunder och inte i första hand på juridiska.

Detta blev naturligtvis lite långt, men jag vill med det som grund ställa frågan, vilken kunskap är det som förbises med ett sådant arbetssätt?

Jag vill påstå att om bara politiken ger det svenska utredningsväsendet tillräckligt med tid så kommer beslutsunderlagen att vara av mycket hög kvalitet.

Trots det saknas troligen evidens i många delar och varför gör det då det?

Här tror jag att gruppen missar själva den politiska dimensionen i genomförandet av åtgärder för att nå målen. Den mekaniska synen på åtgärder som jag uppfattar att gruppen har tror jag beror på att man glömmer bort att det handlar om människor. Gruppen tycks visserligen anse att det inte finns någon generell metod som är perfekt för att nå måluppfyllelse. Däremot är det svårt att inte tolka gruppen så att den ändå anser att det finns en ”bästa” metod för varje problem vilket i ett mycket extremt stuprörstänkande delvis kan vara sant.

Men politiken ser ju inte ut på det viset i en demokrati. Jag förstår därför de som tolkar gruppen som att den föreslår något som inte är förenligt med demokrati. Gruppen själv värjer sig mot denna tolkning vilket är förståeligt. Men den som hävdar sig veta vilken den bästa metoden är och att det också är den ända tillåtna ligger väldigt nära gränsen till att vara antidemokrat.

Orsaken till att jag har svårt för gruppens krav på evidens utöver kunskap är att jag har svårt att se att det är möjligt att upprepa politik. Evidens bygger ju på att fakta bevisas genom upprepning. Gruppen tar som exempel utvärderingar av biståndsprojekt. Jag är inte på något vis motståndare till att utvärdera, tvärt om, men jag tror inte att man kan dra så stora växlar på det som varit i ett projekt att det som evidens kan få styra ett nytt projekt.

Den globala kontexten är i ständig förändring, de berörda befolkningarna förändras i många dimensioner, ny teknik tillkommer ständigt, klimatet är i förändring bara för att ta några parametrar som gör att jag inte tror det är möjligt att fånga upp fakta på ett sätt som gör att man egentligen kan tala om att evidens uppstår. I de fall det går att uppnå evidens så handlar det troligen om studier i mycket smala stuprör som exempelvis formerna för ekonomisk redovisning, utfall av viss bevattningsteknik, specifika undervisningsformer osv. Frågan måste då emellertid ställas om denna evidens är möjlig att tillämpa i nya omgivningar.

Politik är extremt komplext. Den rakaste vägen mot målet är inte alltid den möjliga vägen. Alla skall med, är ett populärt slagord i politiken, och det synliggör ett av politikens stora problem. Just detta att en så stor del av väljarna måste ha en tämligen uthållig tro på vägen för att den inte skall byta riktning allt för ofta. NEP:s problem blir därför att deras ”bästa vägval” måste vinna väljarnas förtroende i en så stor utsträckning att vägen inte bryts före målgång.

Min sista fråga blir därför, finns det någon evidens på att det är möjligt i en levande demokrati?

Jag tycker att detta är en viktig debatt och jag kan inte låta bli en liten kommentar även till den sista delen i slutrepliken. Ifrågasättandet är kunskapens livsnerv och forskningens motor. Ny kunskap förutsätter att gamla sanningar får ifrågasättas även om det inte alltid måste betyda att gammal kunskap blir onödig. Forskningen är därför alltid noga med att redovisa osäkerheter i sina slutsatser.

I den allmänna debatten glöms ofta detta bort. Därför uppstår ibland sådana tvister som den om graden av oenigheten kring kunskapsläget i sådana här debatter. För min del är den oenigheten inte ett problem utan jag ser den som en förutsättning för fortsatt kunskapsutveckling.

Det är sedan upp till domstolar och politiker, beroende på fall, att avgöra när den av EU utvecklade försiktighetsprincipen skall tillämpas när osäkerheter i kunskapsläget gör vetenskapliga slutsatser tveksamma. Kanske är detta ett sidospår i denna debatt, men det kan fungera som ännu ett exempel på situationer där det vetenskapligt bästa kan behöva överprövas med andra än rent vetenskapliga bedömningar om man skall kunna hävda att vi har en levande demokrati.

Kunskapsbaserad politik är en självklarhet i ett modernt samhälle, men vetenskapen måste även ha förståelse för att politik måste ta en del till synes irrationell hänsyn.

Den politiska visionen har mig veterligen aldrig överlevt enbart på rationalitet, politik är även känsla och man kan kanske till och med tala om placeboeffekter av politiska uppfinningar.

Jag känner till exempel där svåra globala politiska knutar inte har lösts över logiska förhandlingsbord utan runt ett piano i baren under pausen. Om det är bra eller dåligt kan nog avgöras först när det blivit historia.

OBS! denna text är inte ett försök att framföra en partiståndpunkt utan texten är min högst personliga kommentar till den aktuella slutrepliken från NEP.

Referens: http://newsvoice.se/2015/06/11/jan-lindholm-mp-om-evidensbaserad-politik-finns-det-nagon-evidens-pa-att-det-ar-mojligt-i-en-levande-demokrati/

Relaterat

2015-06-10: Evidensbaserad politik? – VoF-professorn Sven Ove Hansson kanaliseras av 18 debattörer på DN och SvD

2015-06-10: Bern om evidensbaserad politik: ”När egna värderingar definieras som kunskap

https://sv.wikipedia.org/wiki/Cybernetik

https://sv.wikipedia.org/wiki/Teknokrati_(styrelseskick)

 

 

~ by mindcontrolinsweden on September 14, 2015.

One Response to “Jan Lindholm (MP) om evidensbaserad politik: ”Finns det någon evidens på att det är möjligt i en levande demokrati?””

 1. THANKS for let me post the Quantum-Mechanic NEUROSciences Radiating Technologies in Torturings my Brain-Minds-Health and with its Noxious-Effects over the Society-Populations and with Next Generations Truth-stories here.
  I AM an ‘Electro-Brain-Interfaces-Targeted’ Technologies-victims in HK. #TargetedIndividuals. ALSO coined ‘MAN-MEADE-MENTAL-ILL-PERSONS’.

  CONFIRMED the hk govt is in the perpetuals Exercisings in of the Advancings NEUROSciences Radiating Technologies(“ELF Mind Control Weaponry Technologies” Ref.US Patent : 3951134; 4877027; 5123899; 5159713; 5213567; 5389438; 5800481; 6011991; 6167304; …………)along with the Top-Policing facilitiatings.

  THE REMOTE-NEUROTech have the Functionings of delivers Airborne Techno-Electromagnetic-Stimulus-Waves-Frequencies(the Synthetic Telepathy)in of Vital direct Intrusives STIMULATINGS of Humans BRAIN to acquired the Non-Consensual Conditioned-Sets of ‘BIO-NEURAL-MENTAL’ Effects Outcomes of from any individuals in the city(the Effects-Density to persons depends on stages-conditions and Bio-Physio dependent), via giant Microwave Antenna array at for the commercial broadcasting(ALL compass in every spot of the city found Disoriented with degrees, due to the Abnormal EMR Power Effects).

  AND Couplings with Satellite the Unapproval Health-Impacts Electro-Holosonic-Surveillance over civilians the most PRIVACY with no any missings, espionagings individuals Intellectual Properties and Non-Publics materials as a whole.

  WHILE, the REMOTE-NEUROTech-Transmittings in of X-Hi RADIATION dispersings in Atmosphere with the hk observatory recorded lowest 1,300 mSv/Hr.(65XOver the Human Absorbtion Per Year Limit), and the most recent scientific research(Bio-Electromagnetic Research)conducted jointly by US, Ukraine, Finland and Brazil proved the EMR Exposures leads to long term Health-ILL, Dermatitis, Premature-Brain-Degenerations, and the high risings of various types of TUMOUR, and the susceptibilities of EMR Exposures for Children is 40% Higher than Adults.

  MOREOVER, the scientific-facts quoted in hk local newspress(Mar.30,2015)proven the Astounding High Level of Cancer-Causation Radiation measured in the city in the range of 0.34 – 0.45 mSv/Hr., and is Just 40% Lower than the Japan ‘Abandoned-City’ which near the Fukushima Nuclear Leakages sites measured.

  WHERE, the Techno-NEUROTelemetry-Waves-Effects of anywhere in effectings Deep-Overlayings LIFE-LIVINGS-FREEDOMS, SAFETIES and HEALTH-Genetics of complete population in hk, and in the Pavilion-Victimzings to the next generations, and in of the Extremely Hamperings to the Society & Publics Safeties and Orders, and in the ABSOLUTE Denouncings ALL CITIZENS RIGHTS and the Necessary SOCIETY-PUBLICS-HEALTH Compostings, and the CIVILITIES of the city ALONG with the Energy-Waves in effectings neighbouring territories and other regions, and the Deprivings of Peoples PEACES-DIGNITIES, and in the Blatant Violations of the International Law of HUMAN RIGHTS.
  (Ref. Materials : “US Electromagnetic Weapons And Human Rights”—Global Research ca./”Psychotronic Weapons”–Science Journal/”Microwave Bioeffect Congruence with Schizophrenia–Dr. John J. McMutrey M.C/”The Sensitivity of Children to EM-Fields”/”Universal Human Rights” UN. 1943. All Materials can be browsed on the Internet). (A bit more info in my Face Book Wall & Blogs).

  IN PRINCIPLES, I am the prime ‘Electro-Brain-Interfaces-Targeted’ victims in the city #TargetedIndividuals, since my ex-girlfriend was succumbed to SUICIDES by the ‘Electro-Telepathy-GangStalkings’ shortly before I was Fully-Attackings by the ‘Electro-Telepathy-GangStalkings’, as my ex-girlfriend was in not voluntarily ‘Telemetry-Brain-Minds-RePograms’ unwittingly and the Inner Psychological-Rebut to the consciousness Re-directed to Sabotages my Business/Life(it was V2k(Voice to Skull Transmissions Tech)PLUS EMR Images Transmittings into my Brains)by the ‘REMOTE-NEUROTech’, after the 2-3 years of the ‘Electro-Telepathy-Neural-Minds-Threats-Torturings’ and the subconscious ‘ANTI-Humanities-Indoctrinations’, and the Electro-Stimulations-Elicits COGNITIVE-Dissonances, runny speaking near or in my Heads(Voices Hearing from Nobody-where/’Gods’), and EMR-HoloGrams-Images Transmittings-Renditions insides my Brains(Hallucinations effects), spectrum of Emotions-Moods Electro-Stimulates-Elicits, and Psycho-Behavioural Modifications, and capaciatings in Technologic degate to Neurons-Synapses-Memories-Brain-Washing, and the Electro-Physical-Initiates-Body-UnWells-Abnormalities.

  AND it was more than clear to my Believings that the ‘Electro-Telepathy-Doers’ Hopes to Saddens/Softens, Threatens/BrainWashings me to preventings me from disclosings it with Publics, and also its the easiest in of for it to mimic various Mental-ILL symptoms(schizophrenic/psychosis)upon me as to Discredits and Fame me in to ‘No-TrustWorth-Persons’, and I was Ordered by the Law Court to receives the 3 months Coercive-Treatments in Psychic-Ward in the end year 1999. OF course I also did noticed my ex-girlfriend had some bizarre questions and Stranges-Manners-Thoughts and UnSelf-conditions, memories-errors-losts, and Hyper-Reactions from time to time(typical Telepathy-Made-Mental-ILL symptoms)before she took her own Life(Ms. Tsui, Mei Na was reluctantly committed suicides on Feb.19. 1999), and of course I also must agree that she and myself had no any ideas to how/what to Tells Whats Happenings insteads.

  THE ‘Electro-Telepathy-GangStalkings’ was managed by social elite(as hk the local famous Female Novels-Writers Ms. Lam, Yin Nay)and was ‘Shielded’ from the Govt office in of the Ulterior Relationships, and was to ‘picked-out’ orders from one of my business-rivals to act the ‘Subliminal-Controls’ over me for commercial interests(it means those ‘Electro-Telepathy-Doers’ started with my ex-girlfriend first in the “Sweeties-Plannings’, and they ‘Telemetry-Invasives-Monitors’ me and her long before we noticed their Silently ‘Electro-Telepathy-Psycho-operationals’/’Telemetry-Minds-Interfaces’ intricates-works or their existences, and they collected a lot of personals/privacy details in of the plannings, and to as to one of the ‘Torturings-Means’ in all ways later-on. (“Terrorist-Whites-Torturings”).

  THE ‘Electro-Telepathy-StalkingsGang’ did organized with several top-serving-intelligence special-trained law agent for the Back Bone Runners, and the ‘bone-runner’ did of course also Telemetry-Cruelty-Interrogates/Minds-Abusings-Agonizings me via the ‘TeleTrans-Brains-Telemetry’ to quite like no other choice. and to no avails.

  AFTERWARDS, few Senior-Top police personnels were ‘Recruited’ in to the ‘Telemetry-Minds-Torturings’ it as psychic-murders-works, by several young girls of the gang by servings the few ‘Greedy’ Top ‘Police-Corrupted’ of erotics Sex-Lust(this was also V2k(voices/speeches direct Transmittings into Human Brains)into my brains by the ‘Electro-Telepathy-Doers’ since I think they want to ‘Pressings/back me-down more by sayings as, YOU ‘Brain-Trapped’ victims got no any chances to get any ways out !!!!!!!!! .

  LATER ON, the few ‘Mind Lost’ Top ‘Police-Shames’ manipulated the job-relationships to ‘Scoped’ several the city well-known City Councilors with sittings in and torments things more and make funs out of me, and asking many as to they Prouded politics questions ?????? ( I told them you ‘Hypocrites-Peoples-Man-Untrue’ here to Fools/Torturings innocents citizens to say the Phony ‘Political” !!!!!!!, and of course as since beginings along with the ‘Telemetry-NEUROTelepathy-Effects’ of Inductings/alter wide ranges of NeuoChemistry and Brain-functional-State Evokings(as Seratonin with Calm/Peaces/Loves Cares effects. Dopamine with High Egos/High-Moods, Adrenaline with Arousals/sex counter or Fears, Stresses Hormones, and telemetry-memories-distorts-implantings, speeches & thoughts Telemetry-Interferences, Telepathy-Transmittings tactile & various-Sensations, and Brain-functional-States manoeuvrings ….. …………………… ,). AND it was also to my knowing that few govt top official also awared of the Dire Situations but to do no anything in of the heavily ‘Bureaucratics’ as its the Things.

  EVERYONE can see no Authorities and Rights Groups will do anythings(even the High-Branded UN Human Rights Office/Amnesty Int’l Offices in the city hk to do little-pit)due to the heavy Int’l Bureaucratic-operates and circumstances, may till Things ‘World-Alarmed’. And with hk small city to no few peoples knows and even no wiling to see their own Brains are beings ‘Zapped-ElectroChemsRECircuits’ by the Weaponry-Technologies in 24hrs-days-years and with next generation also.

  I AM now keepings Pressurings on the local police force by writing/x-rox letters to different city-councilors and govt salaried officials, and postings more info on the Internet. WISH Lucks with my side.

  I Sincerely thanks to ALL TIs advocacy around the worlds and Hope ALL in Health and Keep-On always. Thanks much and thanks again. Thanks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: