Varning för fascismen

fascism

Fascismen försvann inte 1945. Den tog bara en annan form. Vi är i samma läge nu som Tyskland var på 30-talet. Om inget görs, på fredlig väg, är vår redan begränsade demokrati under stort hot.

Vi glider sakta mot en totalitär världsordning likt grodan som inte märker hur vattnet sakta blir varmare. På grund av djup indoktrinering saknar de flesta förmågan att se faran på egen hand. Media som ska varna konspirerar med kocken.

Läs mer: Vilka svenska journalister arbetar för CIA?

Vi tror på budskapet i Grundlagen som säger att all offentlig makt utgår från folket. Inget kan vara mer felaktigt. Vi ser staten som en självklar övermakt och oss själva som tjänare.

Ledande politiker har årliga hemliga möten med en elit inom industri- och bankvärlden vilket sätter grundlagen ur spel. Vi får t ex aldrig rösta om det monetära systemet eller andra centrala styrelement. Vi kan påverka hur det ser ut i hytterna men inte båtens kurs.

The keystone of the Fascist doctrine is its conception of the State, of its essence, its functions, and its aims. For Fascism the State is absolute, individuals and groups relative.
— Benito Mussolini

Förutom det uppenbara med uniformer och symboler är fascism inte helt enkel att definiera. Det finns inte överdrivet många parametrar att leka med vilket gör att politiska strömningar ibland går in i varandra till den grad att de motsäger sig själva. Socialismen och Mussolini har t ex samma syn på statens roll i relation till människan.

En statsform är i grunden neutral. Samhället, vi, måste ha någon form av organisering för att kunna fungera, även om nuvarande system är dysfunktionellt. Relationen mellan individ och stat är central. Ett hälsosamt samhällssystem sätter alltid människan före staten.

Detta har satts ur spel i de flesta länder inklusive Sverige. Den moderna staten 2014 har kommit att bli en mjuk osynlig form av fascism och förtryck utövad genom en extremrationell mental ram. Alla ska tänka lika som om vi bar uniform och underordna sig staten, tänkandets högste beskyddare. Sjukvård, rättsväsendet och andra bärande element är konstruerade med denna mentala ram och livssyn som grund.

Vad många svenskar inte förstår är att USA redan är på gränsen till en totalitär polisstat tack vare en semi-demokratisk statsordning. Sverige är på väg i samma riktning. En ny false flag som 11 september och demokratins ljus släcks för gott.

220px-End_of_america_poster

Naomi Wolf författare, journalist och politisk rådgivare utgav 2007 den bästsäljande boken “The End of America: Letter of Warning to a Young Patriot”. En bok varje svensk politiker och journalist borde läsa. För ett mer lättsmält format kan man gärna se filmen.

Tack vare 11 september har man sakta kunnat montera ner demokratin och bygga upp en total övervakningsapparat. Drar man en linje från där vi är idag in i framtiden kan målet knappast vara något annat än en totalitär statsordning.

Naomi Wolf har varit försiktig med att tala om 11 september som en orkestrerad händelse. Allt talar för att så är fallet vilket gör hennes budskap än mer akut.

Naomi, den kända journalisten Sharyl Attiksson, aktivister inom sanningsrörelsen och andra säger sig vara övervakade, stå på med på speciella listor som visar sig när de ska flyga, ha problem med internet, e-post, att saker försvinner på datorn och dylikt.

Samma sak gäller säkert alla som arbetar för sanningen. Jag är säkert själv övervakad. Naiva svenskar, och ännu värre naiva svenska journalister, förstår inte hur långt det här har gått och vad slutmålet är.

En studie av Prof Martin Gilens vid Princeton University och Prof Benjamin I Page vid Northwestern University visar att USA inte är en demokrati utan en oligarki.

Michael J. Glennon vid Tufts University hävdar att valda politiker inte är de som bestämmer. Amerikaner kan rösta hur mycket de vill, den dolda regeringen ändras inte.

Det här tillsammans med 11 september som en händelse fylld med oklarheter, konspirationsteorier lagda åt sidan,  borde vara varningsklockor som ringer i varje svensk stad. Det borde toppa alla nyheter och diskuteras till dess demokratin är återställd. Istället råder tystnad och en obehaglig samsyn om att värmen i vattnet är ganska skönt.

Mussolini påstås ha sagt att “fascism should more properly be called corporatism because it is the merger of state and corporate power“. Det är tveksamt om han verkligen sa det men det är en bra beskrivning av läget.

När amerikaner ville införa GMO-märkning på mat sa företagen med Monsanto i spetsen nej. Obama hade lovat att så skulle ske om han blev vald. Han har svikit sitt löfte. En massiv kampanj från företagens sida, och säker direkta mutor till politiker om man ska tolka Jeffrey Sachs och andra, satte stopp. Vi ser samma fenomen kring sjukvård, läkemedel och andra frågor. Ett kvitto på vem som verkligen bestämmer.

Många likställer fascismen med nazismen eller Mussolinis Italien. Riktigt så skrikande tydligt behöver det inte vara. Fascism bygger på ett sätt att tänka och kan ta sig flera olika uttryck och ligga latent.

Det handlar om kontroll och dominans uttryckt genom ett symmetriskt och linjärt tänkande som präglar samhällsbyggandet. Ett behov av ordning, men som samtidigt ger näringen för att den synliga extrema fascismen ska växa fram. Självkänsla och tillhörighet är andra viktig faktorer.

Formen beror på grad av empati och förmåga till att bejaka känslor respektive ren kall intellektuell tankeverksamhet i kombination med graden av dominans och egoism. Nazismen var ett extremt exempel på en kontrollerande och känslolös ideologi med stort dominansbehov vilket man var mån om att visa utåt.

Orsaken till att nazismen kunde växa fram måste ses ur ett större perspektiv. Omvärlden bär också ett ansvar. Tyskland fick bära hundhuvudet för första världskriget. Rätt eller fel blev det en förödmjukelse som sårade tyskars självkänsla och la grunden för en social rörelse i vilket nazismen fick fotfäste.

När väl nazisterna kring 1933 lyckats skapa ett hotfullt klimat för att opponera mot deras ideologi var det allt färre som vågade yttra sig. Vid en given punkt försvinner möjligheten att få tala fritt och då går det snabbt utför.

Just därför måste det fria ordet få vara heligt även om det gäller kontroversiella tankar. Alla måste få komma till tals så länge det inte handlar om direkta hot eller kränkningar av människor. Intentionen är avgörande. När det fria ordet försvinner är demokratin illa ute och där befinner vi oss idag.

Jag håller inte med om vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att säga det.
―Evelyn Beatrice Hall, felaktigt tillskriven Voltaire

Många vill tysta ner invandringsfrågor med hänvisning till nazismen. Skulle visserligen tro att SD gömmer en del sådana men det är precis tvärtom. Paradoxalt nog är det stor risk att detta används av fascistiska krafter för att införa en kultur av självcensur.

Det finns andra negativa aspekter. Att lägga locket på är som en tryckkokare, det går inte hur länge som helst utan riskerar explodera. Ett sunt och fungerande samhällssystem måste kunna prata om allt.

Synen på människan

I botten på alla politiska ideologier ligger synen på människan. Tankarna bakom nazismen existerande lång tid innan Hitler kom till makten.

Eugenik eller rashygien uppstod i början på 1900-talet och skapade ett intellektuellt klimat som ser människan som sin egen Gud och naturen som en mekanisk materialistisk skapelse. Någon högre intelligens, skapare eller Gud existerar inte.

I en bisarr tvist på moral och rätt tror man sig göra gott genom agera Gud när så krävs. En farlig extremrationell syn som skapat det dysfunktionella samhället.

Samma syn ligger bakom skandalen med tvångssterilisering som genomfördes i flera länder efter andra världskriget. Så även i Sverige. Syftet var att bevara den mänskliga rasens överlevnad på bästa sätt.

Den kalla synen på människan finns fortfarande kvar inom statens ramar och är mer spridd än man kan tro. Det må finnas många med hjärta inom t ex vården men människan betraktas som en maskin utan själ vilket rimmar illa med vetenskapen och en orsak till att allt håller på att kantra.

Läs mer: Bevis för själens existens
Läs mer: Första vetenskapliga beviset för liv efter döden

Genom att linda in motiv och intention i en falsk bild av godhet har man lyckats skapa en tro på att staten och världsliga institutioner under deras kontroll leder oss på rätt kurs. Vi ger staten en högre status än individen. Sjukvården är ett exempel. Folk tror att de inte har rätt att välja sjukvård som de själva vill och att de måste vaccinera sina barn.

Människor som arbetar inom statens ramar rättar in sig i ledet med en genuin önskan om att göra gott utan att förstå hur de utnyttjas. Industrin och pengar har en enorm makt. Vissa maktfullkomliga företag har kommit att bli vår tids Gestapo exempelvis Monsanto.

Så fort man uttalar sig för eller mot marknad och företagande blir man politiskt klassad. Jag är sannerligen inte vänsteranhängare och har egentligen ingenting emot företag som så utan är för en fri marknad. Problemet är att den inte är fri utan är manipulerad och styrd. Än allvarligare fel är att företag till stor del drivs av fel värderingar, pengar istället för själsliga värden. Hela definitionen och innebörden av begreppet “företag” måste göras om för att vi ska komma rätt.

Se: The Corporation : The Pathological Pursuit of Profit and Power

Företag är djupt inblandade i hur världen styrs. Det är bara att se sig omkring så förstår man att vi seglar på mörka vatten. Vi står på gränsen till ett tredje världskrig. Men det är inte folket som vill ha krig. Vi är lurade in i en fålla eftersom Ryssland troligen inte är den stora boven i dramat på det sätt som mainstream media vill ge sken av.

Konflikten är underblåst av en fascistisk eller semi-fascistisk maktapparaten i väst, låt oss för enkelhetens skull kalla det en Kabal, vars syfte tycks vara att utmåla Ryssland som ett hot. Kabalen har haft ett stort finger med i det som hänt i Ukraina.

Kabalen består av en elit inom banker, industri och politiska sfären i väst. Sanningen bakom det som sker handlar troligen om den ekonomiska arkitekturen i världen vilket svenskar är ovetandes om då media censurerar de sidan av saken eftersom det stör deras gemensamma svart-vita bild. Ryssland tillsammans med en allians inom BRICS är ett hot mot deras maktapparat.

Att mainstream media sluter upp bakom bilden av Ryssland som det stora hotet är talande. De samarbetar med kocken. Hur ska man annars förklara en så ensidig bild?

Krig överallt, cancer som ökar lavinartat, överbefolkning ses av ledande personer som ett stort hot samtidigt som FN ägnar sig åt sterilisering av afrikanska kvinnor och en världsekonomi som snart går in i väggen är några av många exempel som visar att vi inte är på rätt väg.

Synen på människan har lagt grunden för ett extremrationellt tänkande som sedan lång tid präglat samhällets alla delar till att i dag bli envåldshärskare. Vi har skapat ett sjukt samhällssystem som är lätt att styra med ett dylikt tänkande, pengar och makt med staten som väktare.

Den som vill höja rösten och föra fram en alternativ syn på människan inom politik, ekonomi, sjukvård eller vilket annat ämne som måste ta utgångspunkt i systemets syn, en extremrationell bild av världen, för att tas på allvar. Någon annan syn finns ju inte enligt systemets egna intellektuella lagar trots vetenskapligt stöd för en alternativ syn på människan.

Den extremrationella synen har kommit att bli både åklagare och domare, den enda tillåtna rösten i samhället. Systemet försvarar sin egen härskande position inklusive domstolsväsendet. Man väljer helt enkelt bort vetenskap och fakta som inte passar in i systemets världssyn.

Mainstream media är tätt sammankopplat med “företagsvärlden”, den bakomliggande fascistiska maktstrukturen, och styr informationen till allmänheten med en klar agenda. Exemplen är många med 11 september som det mest flagranta och synen på Ryssland som det mest uppenbara just nu.

Det är delvis medvetet, som vi förstår enligt Udo Ulfkotte, men troligen mest omedvetet. Journalister agerar tyvärr som om de vore hjärntvättade sektmedlemmar. Medborgare följer efter som nyttiga idioter.

Allt fler journalister vågar dock säga ifrån. Åtminstone i USA. Sharyl Attkisson från CBS News är ett exempel med stor tyngd. Amber Lyon, en prisbelönt journalist som hoppade av CNN på grund av censur och styrd information, ett annat. Hon säger att mainstream media inte leverera den sanna bilden. Exemplen är flera.

Se: Punishing Reporters for Truth in a Censored Media | Abby Martin & Amber Lyon

Vi har uppenbart samma styrning i Sverige. Vår strävan efter konsensus och kollektiva tänkande gör oss enkla att styra. När andra länders media vågat röra frågan om 11 september, åtminstone lite grann, har svensk mainstream media kört med öronbedövande tystnad.

Om man någon gång vågat peta i frågan har det skett på ett sätt som tycks vara hämtat ur en manual eftersom samma beteende tycks existera bland all mainstream media i väst. Som om alla läst “The Art of Deception: Training for Online Covert Operations” eller liknande.

Ett avslöjande beteende är oviljan av att ens diskutera frågan och de få gånger man lyft fram den har det varit för att trumma in bilden av en galen idé.

Om man inte har något att dölja, en agenda att följa, hade man inte betett sig så avvisande. Man hade aldrig accepterat den osäkerhet och tvivel som de själva bidrar till genom att inte granska vad som är sant eller falskt. Hade man haft tillgång till tydliga bevis hade man fört fram dem. Antingen det eller hjälpt till att klargöra andra “felaktiga” teorier.

SVTs Aktuellt hade häromdagen ett mycket märkligt inslag om konspirationsteorier i Egypten. Istället för att ta tag i frågan själv flyttar man tittare till en annan del av världen med ett irrationellt och tunt inslag.

Man raljerar över teorier som cirkulerar i Egypten om att man i väst haft vetskap om den arabiska våren innan det hände. Det är inte så främmande som man kan tro. Känner redaktion till uttalandet av general Wesley Clark?

Ett klantigt och tamt försök av SVT att bemöta sanningen med “desinformation” då man troligen börjar bli stressad av att allt fler vaknar. Eller så är man oinformerad.

Kolloidalt Silver

Att informationsstyrning och censur existerar visas även av hur man förmedlar information kring sjukdom och hälsa. Nu senast frågan om Kolloidalt Silver som är det senaste “hotet” sett ur systemets ögon.

Helsingborgs Dagblad (HD) och Sydsvenskan ägs av Bonnier. De gick nyligen samman i en ny konstellation varför en hel del material kommer strömlinjeformas.

Den 25 oktober publicerade man gemensamt en artikel om Kolloidalt Silver och företaget bakom Ion-Silver. HD hade en stor bild på framsidan där man häller ut silvervattnet ur flaskan från Ion Silver med rubriken “Rena bluffen”.

Att kalla det en bluff är ett direkt angrepp på ett etablerat varumärke utan saklig grund. Det finns ett brett vetenskapligt underlag för att Kolloidalt Silver fungerar. Något HD helt sonika struntar i.

Ett exempel gäller nanosilver mot MRSA. Koppar har samma effekt och kan därför med fördel användas på sjukhus i bland annat dörrhandtag.

Journalisten Joakim Björck gör ett ogenerat direkt och personligt angrepp på ägaren av bolaget Anders Sultan och utmålar honom som en brottsling vilket handlar om förtal.

HD frågar “experter” från systemet som har en ensidigt positiv syn på konventionell medicin och misstro mot alternativ. Även de hoppar över det vetenskapliga underlaget. Myndigheter som ligger med läkemedelsbolagen och har en extremrationell syn på världen ger sin dom.

I sanningens namn finns det studier som kan ge en annan mer tveksam bild av nanosilver (PubMed). Det gäller dock inte den faktiska verkan. Om det råder ingen tvekan. Med andra ord, att HD pekar ut Ion Silvers produkt som en bluff är i ljuset av all fakta en mycket grov anklagelse som inte hör hemma i en seriös tidning.

Samtidigt finns starka skäl att misstänkliggöra de här studierna. Är studierna korrekta eller ett slugt sätt att så tvivel kring nanosilver?  Om de mot förmoda är korrekta, hur kan man ändå använda silver mot virus och bakterier på ett acceptabelt sätt? Hur mycket läkemedel kommer inte ut genom avloppsvatten idag och vilket är mest skadligt? Jag gissar läkemedel. Går det att ta hand om silverpartiklar i reningsverk? Frågorna är många men ger fortfarande inte HD rätten att ljuga.

Att kolloidalt silver i rätt form är oskadligt för kroppen, dödar virus och bakterier är ganska väl klarlagt. Många använder det världen över utan problem med positiva resultat.

Industrin styr oss mot ett totalitärt styre

Man kan fråga sig vem som står bakom de här studierna. Samma tveksamheter finns kring vaccinfrågan där vi sett uppenbar påverkan från industrin genom att styra vetenskap och information till allmänheten.

Före detta chefredaktören för “The New England Journal of Medicine” Marcia Angell avgick i protest mot hur industrin styr. Sagt om hennes bok: “She saw them [industrin] gain nearly limitless influence over medical research, education, and how doctors do their jobs.” Man kan nog lägga till informationsflödet till allmänheten i den listan.

Även om det finns många goda krafter inom företagsvärlden är de också nådiga inför övermakten, de stora giganterna och bankerna som sitter på den verkliga men dolda makten i världen. För så måste det vara om vi ska tro den vetenskapliga studien om att USA är en oligarki och talet om den dolda regeringen.

The Truth About the Drug Companies: How They Deceive Us and What to Do About It

Den mörka sidan av industrin är som en bläckfisk och påverkar överallt med sina enorma resurser. Läkemedelsindustrin tillhör den kategorin.

Märker inte folk hur företag tar allt mer i anspråk? Ta reklam som exempel, som jag annars gillar och själv skapat men nu fått en annan syn på. Snart läser man väl reklamblad på morgonen och har nyheterna i kanten. På TV, YouTube och andra ställen tar reklam över mer och mer.

Den andra sidan av myntet är att vi blir helt beroende av företagen. Mainstream media lever på reklam och aktar sig för att såga av grenen de sitter på. Är det någon som på allvar tror att det inte spelar in i den väg samhället tar? Bonnier som äger HD och Sydsvenskan är garanterat i händerna på industrin.

Se: Bonniers alla företag och varumärken

Företag påverkar myndigheter och “experter”. När forskare från SLU går ut och sågar ekologisk mat så finns det en hel del som talar för att de kan agera i någon annans intresse. Det är min utgångspunkt till dess jag får total och fullständig insyn i forskarnas förhållande till omvärlden.

Som tur var finns det motkrafter. Än så länge men de håller på att nötas ner med hjälp av pengar, makt och icke-demokratiska metoder. Nu har Kabalen lyckats pressa igenom att GMO ska tillåtas i EU. Ni ska se att det snart är lika vanligt som i USA och att kan säljas utan märkning. Samma kamp som förs i USA.

I Indien tar en indisk bonde livet av sig varje halvtimme på grund av GMO. Det som i alla tider varit en naturlig och gratis del av naturen, att spara fröer själv för sådd nästa år, kostar nu pengar. De tvingas ta lån för att köpa frön men hamnar snart i ekonomisk press. Detta är fruktansvärt. Hitler själv hade inte kunnat lösa det bättre. Ser inte svenskar vart detta slutar för vår del? Ska vi snart behöva betala för frön och vatten?

Bakom det här ligger en ren fascistisk och eugenisk agenda. Målet är att på alla sätt minska jodens befolkning genom vacciner, gifter, GMO, ta kontroll över mat och vatten, och mera. Det enda som saknas är uniformerna på gatan. Det finns redan i USA. Polisen är militariserad och Homeland Security är förlagan till Gestapo.

Det är i detta ljus man ska se frölagen, lagar om hälsopåståenden, regler kring växtbaserade läkemedel och homeopatiska medel, attacker i media mot vitaminer, alternativ vård, att fritt få välja vad man stoppar i kroppen som t ex Kolloidalt Silver.

Mainstream media silar mygg och sväljer kameler. De utmanar grundläggande rättigheter och bryter mot demokratiska traditioner. De har inget att göra med vad människor vill stoppa i sig eller vilken typ av vård de vill ha. Samtidigt som man attackerar alternativ vänder man ryggen till när traditionell vård gör människor sjuka eller leder till död.

Sunt förnuft och forskning vad gäller hälsa säger att vi måste komma bort från gifter och all konstlad mat för att återgå till en symbios med naturen, även om man som jag inte vill bo i en låda i skogen utan modernt, designat och bra (men älskar skogen). Om vi inte kan klara det är det fel på systemet inte på moder jord.

Det är inget fel på en fri marknad och företagande. Ett alternativt system kan ge tillbaka makten till människorna men samtidigt öka kreativiteten och skapandet i samhället till en ny nivå.

Den totalitära fascismen är farligt nära

Nu går alltså människor i min omvärld runt med en felaktig syn på kolloidalt silver som bygger på lögner.

De som delar mainstream medias syn på världen tar till sig information utan att undersöka saken själva eftersom de tror mainstream media står för sanningen. De tror att vaccin är nödvändigt och gott, att 11 september var ett dåd av ett gäng terrorister utan att se den större bilden och att vi lever i en demokrati.

Även om jag för stunden mest arbetar med att väcka mina medmänniskor fiskar jag efter arbetsuppdrag. Det har blivit svårare desto ju mer öppen jag blivit med mina ståndpunkter. Jag ses som konstig och besvärlig. Så stöts man ut. Så får man flocken att gå dit man vill.

Mainstream media kontrollerar konsensus. Bit för bit har allt fler frågar blivit kontroversiella som man inte diskuterar. Den totalitära fascismen är sannerligen inte långt borta.

Referens: http://www.palbergstrom.com/varning-fascismen/

Relaterat

God Morgon sista dagen 2014

Advertisements

~ by mindcontrolinsweden on January 4, 2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: