Denna gång vägrar jag rösta! Jag anser att huvudämne som biopolitik inte bör negligeras i valdebatten – att människans biologi genom ingenjörskonsten ställts i statens och överklassens tjänst kräver en öppen debatt!

Vote

Härom dagen då jag passerade Gustav Adolfs torg i Helsingborg, stod en av Folkpartiets kandidater till Kommunfullmäktigevalet och försökte övertyga förbipasserande helsingborgare att de skulle rösta på honom. – Rösta den 14:e och kryssa i ruta XX på valsedeln, lät kandidatens valretorik, vilken var lätt att memorera.

Jag stannade till därför jag ville ställa några frågor till honom om biopolitik och bioteknologier och den outtalade politiska styrningen därigenom.
Omedelbart svarade han, du har misstagit dig. Jag gjorde några tappra försök att försvara min “udda” fråga, för att få honom att lyssna på mig refererade jag till utbildningar på universitet och högskolor, även doktorsavhandlingar. Jag hade inte tala färdigt då han flydde över till andra sidan gatan, för att utöva sin valretorik på ett par som kom promenerande. Trots att jag fanns kvar på platsen då han återvände undvek han mig.

Hans svar, du har misstagit dig, fick mig att tänka på mitt besök på kontoret för IT och Drift tidigare i år. Då jag ställde samma fråga där fick jag först besvara frågan, om jag kom från en myndighet? Sanningsenligt svarade jag: jag förstår att det skulle underlättat om det förhöll sig på det sättet, men nej, jag kommer som privatperson. Direkt fick jag där också svaret, du har misstagit dig, du har missförstått … Ordvalen i svaren, får mig nu att fundera över om det är en order från högre instans!? I Sverige har under decennier, en arme av akademiskt utbildade välbetalda ingenjörer, beteendevetare forskare infunnit sig på sina arbetsplatser för att styra de som ska bli styrda, till förmån för artificiellt styrda nationalekonomiska intressen. I den kontexten är det att förstå att de med “know-how” kunskap inte briljerar med sina vassa artificiella instrument. Pengar styr som vi vet världen … Genom den dolda ingenjörskonsten segmenteras samhället då alla inte tillåts delta på lika villkor. Samhällsmodellen leder till stora ekonomiska klyftor och andra typer av ojämlikheter, orättvisor och övergrepp.

Utbildningarna-som-ger-hogst-lon.aspx

Biopolitik har mycket gemensamt med naziregimens ideologier. Biopolitik placerar människans existens i fråga om användningen av nazistiska ideologier av ras och etniska distinktioner, som om vi medborgare betecknas som överlägsna och underlägsna arter.

Att ställa frågor om teknologier, som utanför stående individ, till det statliga och kommunalpolitiska etablissemanget – är ofta jämförbart med att bli utsatt för en militär vilseledningsoperation. Där syftet är att påverka en motståndares beslut och agerande, handling eller icke-handling, som gynnar den egna operationen. Genom vilseledning påverkas en motståndares förståelse för situationen och förmåga till handling. För mer info se Försvarsmaktens Handbok Informationsoperationer

Den högt uppdrivna automatiseringen av samhället har sedan 60- och 70-talet inneburit felanvändning, förslitning och missbruk av ovetande människors hälsa och liv.

Biopolitik kan förstås som en förbindelse eller en sammanslagning av biologi och politik. Det handlar om kunskaper och kunskapsbehov rörande nationens samlade tillgångar och utgifter, där bland annat statistiska överblickar skapar vetande om nationens samlade tillgångar och utgifter i form av populationer (BNP). En nationalekonomisk diskurs som binder samman akademi, politik och näringsliv med varann.

skithjarna

Det handlar om staten och ekonomin och medborgarna i “partnerskap” – en diskurs där människohjärnan ingår som en del av ekonomi och resurser, möjliga att bruka, mobilisera och destinera, för både positiva och negativa förändringar.

Hjärna-datorinteraktion eller direkt hjärnkontroll utförs med kommunikations-teknologi vilken hämtar information från hjärnan och utvärderar den. Det finns också en inre teknologi med vilken information utifrån överförs för individuella tillämpningar.

Den närstående relationen av kroppsliga och psykiska funktioner är grundläggande för vår personliga identitet. Citat från Elisabet Hedlunds doktorsavhandling, Att styra i namn av framtid: su.diva-portal.org/smash/get/diva2:395149/FULLTEXT01.pdf

computer...

Datoriserad psykofysisk-programmering sker enligt följande system: operatör-dator-offer och i omvänd ordning: offer-dator-operatör. Informationsutbytet längs dessa ordningar bär namnet bio-feedback (BIOS). De effekter som utövas på en person kan realiseras i en positiv, negativ eller en neutral regi.

Statsvetare Magnus Dahlstedt vid Linköpings Universitet, ifrågasätter också hur demokrati kan fungera genom ett “civilt samhälle” styrt med militära tekniker – då medborgarna blir kopplade till en serie politiska teknologier med ambition att styra samhället genom medborgarna och deras mentaliteter, genom “subtila tvångsmetoder”.…

Silent Sound Subliminal Mind Control

Under senare år har det så kallade ‘civila samhället’ blivit ett politiskt och akademiskt modeord. Att hänvisa till det civila samhället har blivit något av en patentlösning på en rad samhälleliga och demokratiska ‘problem’ . Man förstår mer eller mindre vagt, vad begreppet står för och vilken funktion det civila samhället fyller. Men detta måste problematiseras i långt högre grad än vad som är fallet idag.

Så länge lösningarna konstrueras av “någon annan” blir medborgaren kontrollerad. Det ligger i sakens natur. När medborgaren tillåts/återerövrar initiativet uppnås egenmakt. (SOU 1996: 177 Egenmakt: Att återerövra vardagen, s. 89).

Medborgarna måste ges autonomi för att var för sig och i olika slag av gemensam självförvaltning i största möjliga utsträckning själva ordna sina liv. (SOU 2000:1 En uthållig demokrati!, s. 20).

Citat från, Demokrati genom civilt samhälle? Reflektioner kring Demokratiutredningens sanningspolitik: http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/st/article/viewFile/2223/1800

I den teknologiskt styrda globaliseringstrenden, handlar det om; att i varje industriland, även i Kungariket Sverige, att upprätthålla ett tillräckligt utbud av personer som är intresserade av karriärer inom vetenskap och teknologi. Men lite är känt för allmänheten om hur akademiskt utbildade personers kärriärinsatser kan vara av avgörande betydelse för just deras livschanser och livskvalitet. Då det kan handla om; “att vara eller inte vara, en vara” – för de med utbildning inom neurovetenskap, kemi, biokemi, mikrobiologi, genetik, kemiteknologier och datavetenskap, mm …

Luleå tekniska universitet – Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, ett av  lärosätena som erbjuder utbildning till statligt legitimerade bioterrorister

gimme-your-brain

Behörighet
Grundläggande behörighet, grundnivå
Mål/Förväntat studieresultat

Studenten ska efter kursen kunna:
– beskriva och förklara hur hjärnan fungerar med utgångspunkt i biologisk psykologi
– tolka och tillämpa artificiella modeller av hjärnan
– implementera och simulera hjärnans funktioner i dator

Kursen vänder sig till ingenjörer, beteendevetare och andra som vill fördjupa sig inom ett mycket aktuellt och spännande forskningsområde, med tillämpning på t.ex. handikappvetenskap och avancerade människa-maskin system.

Kursinnehåll
I kursen studerar vi hjärnan och dess funktioner såsom perception och uppmärksamhet, minne, språk, emotioner och exekutiva funktioner. Vi beskriver och diskuterar funktionerna med teorier från biologisk psykologi. Vidare modellerar och simulerar vi funktionerna med enkla matematiska algoritmer och artificiella neurala nätverk.

Genomförande
Internetkurs, bestående av självständiga studier, hemuppgifter, laborationer och diskussionsforum.
Kursen kännetecknas av ett integrerat kunskapsbyggande, vilket innebär att innehållet har sin utgångspunkt och förändras med den kognitionsvetenskapliga forskningsfronten.

Examination
Inlämningsuppgifter, laborationer och seminarier.

Övrigt
Läses i valfri kurstakt..
Ges på svenska och engelska.

Kursen kompletterar P0008A Framtidens intelligenta teknik – Kognitionsvetenskap (10 p) och ger nödvändiga förkunskapskrav för att läsa fördjupningskursen Framtidens intelligenta teknik – Cyborgs & humanoida robotar (10 p).

Se kursens hemsida:
https://fronter.com/ltu

Användarnamn: guest
Lösenord: guest
Välj kursen i fönstret “Gå till”

Examinator
Peter Bengtsson – Universitetslektor

Övergångsbestämmelser
Kursen P0012A motsvarar kursen ARP117
Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 2 (Kan ändras fram till tre veckor innan studiestart)
Callan, R. (1999). The Essence of Neural Networks. Harlow: Prentice Hall.
Pinel, J. P. J. (2007). Basics of Biopsychology. Boston: Pearson.
Trappenberg, T. P. (2002). Fundamentals of Computational Neuroscience. Oxford: University Press.

Studiematerial tillkommer vid laborationer och diskussionsforum.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Varför rösta på politiska parasiter som avsiktligt saboterar människors liv -även om de påstår motsatsen!?

Ju färre valdeltagare – desto mindre legitimitet har det politiska systemet.

Relaterade poster

Totalvägra att rösta: https://mindcontrolinsweden.wordpress.com/2013/12/12/totalvagra-att-rosta/

Stoppa EU:s The Human Brain Project!: https://mindcontrolinsweden.wordpress.com/2013/09/15/stop-eus-the-human-brain-project-ethics-and-society/

Konferens om hur universitet och högskolor ska stärka demokratin genom den sociala ingenjörskonsten: https://mindcontrolinsweden.wordpress.com/2013/12/16/konferens-om-hur-universitet-och-hogskolor-ska-starka-skendemokratin-genom-den-sociala-ingenjorskonsten/

Advertisements

~ by mindcontrolinsweden on September 6, 2014.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: