Robotteknologier och grundläggande fri- och mänskliga rättigheter

Robotteknologier

Sammanfattning

Robotteknologier? konstruerade system som interagerar med sin omgivning på ett sätt som visar en viss grad av handlingsfrihet? Alltmer sammanflätade med människans liv och den mänskliga kroppen . Detta väcker många regulatoriska frågor, eftersom nuvarande rättsliga ramar har få robotspecifika bestämmelser och robotteknologier innebär nya utmaningar för rättsliga begrepp och underliggande antaganden . Som hjälp för reglering av robotteknologier, bör de grundläggande mänskliga rättigheterna utgöra en grundläggande prövogrund. Dock är den konstitutionella ramen för de grundläggande mänskliga rättigheterna i sig inte immuna mot att påverkas av robotteknologier. Denna uppsats diskuterar hur skyddet av de grundläggande mänskliga rättigheterna påverkas av robotteknologier, med hänsyn till de ömsesidiga -politiska grundläggande mänskliga rättigheterna, reglering och teknik . Efter en allmän översikt över hur de grundläggande rättigheterna utmanas av robotteknologierna, zoomar vi in på tre specifika tillämpningsområden : industrirobotik och frågan om arbetstagarnas rättigheter och ansvar , hjälpmedel med fokus på autonomi och integritet för äldre och funktionshindrade , och biomedicinsk robotteknik ( inklusive hjärna och maskinintegration ) i relation till informerat samtycke och självbestämmande. Analysen belyser olika konsekvenser av robotteknologier i ljuset av grundläggande mänskliga rättigheter och värderingar, vilket tyder på att tillsynsmyndigheterna kommer att ha att göra med rättigheter och värdekonflikter som uppstår med robotutvecklingen. För att bidra till att lösa dessa konflikter, kan en uppsättning gemensamma normer, standarder och riktlinjer tas fram, i form av icke-bindande regler, som kan fungera som en bro för att urskilja grundläggande mänskliga rättigheter och konkret praxis för robotteknologier.

Abstract
Robotic technologies?constructed systems that interact with their environment in a way that displays some level of agency?are increasingly intertwined with human life and human bodies. This raises many regulatory questions, since current legal frameworks have few robotics-specific provisions and robotics pose new challenges to legal notions and underlying assumptions. To help guide the regulation of robotics, fundamental rights should provide a basic touchstone. However, the constitutional framework of fundamental rights is itself not immune to being influenced by robotics. This paper discusses how the protection of fundamental rights is affected by robotics technologies, taking into account the mutual-shaping process of fundamental rights, regulation, and technology. After a general overview of how fundamental rights are challenged by robotics technologies, we zoom in on three specific application domains: industrial robotics and the issue of workers’ rights and liability, assistive technology with a focus on autonomy and privacy of elderly and disabled people, and biomedical robotics (including brain-machine interfaces) in relation to informed consent and self-determination. The analysis highlights diverse implications of robotics in light of fundamental rights and values, suggesting that regulators will have to deal with rights and value conflicts arising from robotics developments. To help address these conflicts, a set of shared norms, standards and guidelines could be developed that may, in the form of soft-law, serve as a bridge between abstract fundamental rights and concrete robotics practice.

Advertisements

~ by mindcontrolinsweden on October 29, 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: