Övervakningssamhället: Sverige går mot ett åsiktskontrollsamhälle

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ingela Bel Habib, fil doktor och forskare

Sverige går mot ett åsiktskontrollsamhälle

Forskare: Steget från kritisk granskning till åsiktsdiktatur och åsiktstotalitarism är kortare än man tror. Det är därför av största vikt att massmedia och politiska partier inte intar ett totalitaristiskt förhållningsätt, där partimedlemmars åsikter och handlingar endast kan karakteriseras på ett av två sätt, antingen som goda eller onda.

Samtidigt som yttrandefriheten via etableringen av sociala media aldrig har varit större i Sverige kan en motsatt tendens skönjas i samhället när det gäller åsiktsfrihet i de politiska partierna. En ny övervakningskultur håller på att etablera sig i samhället, där partimedlemmars  åsikter och handlingar granskas, märks och etiketteras med krav på konformitet med en fördefinierad åsiktsnorm.

En ur demokratisk synvinkel berättigad åsiktsgranskning håller på att utvecklas mot ett panoptikon i Sverige, där massmedia och politiska partier fungerar enligt samma disciplinära krav på åsiktslikriktning. Begreppet panoptikon kan härledas till juristen och skriftställaren Jeremy Benthams (1748-1832) plan över hur ett fängelse borde konstrueras och fungera. Detta tänkta fängelse kallat panoptikon, är enligt den franske filosofen Michel Foucault ett paradigmatiskt exempel på hur disciplinär makt fungerar.

Ordet panoptikon kommer från grekiskans pan som betyder allt och optikon , som rör seendet. I Benthams modell för panoptikon finns ett övervakningstorn i mitten av en cirkelrund byggnad, kring vilken man har placerat fångarnas celler. Varje cell har två fönster; ett vänt utåt som släpper in ljus i rummet och ett vänt in mot fängelsebyggnadens mittpunkt, varifrån fångvaktaren konstant kan övervaka fångens silhuett som avtecknar sig i motljus. Den arkitektoniska lösningen gör att övervakaren effektivt och snabbt kan kontrollera vad som försiggår i alla de celler som finns i hans blickfång. Fången blir synlig , men själv ser han inte. Principen är motsatsen till fängelsehålan , vars mörker på sitt sätt gav skydd mot vakternas blickar.

Panoptikon, det perfekta fängelset, är det disciplinära rummets idealtyp. Även om panoptikonmodellen är extrem och övertydlig tenderar dagens åsiktsgranskning att fungera enligt samma övervaknings- och maktprinciper i mer eller mindre tydliga former. Det svenska samhället utvecklas idag i allt större utsträckning mot ett övervakningssamhälle där massmedia och politiska partier alltmer tar rollen som åsiktsövervakare, för att tilldela etiketter och kategorier i ett disciplinärt, uppfostrande syfte.

En åsiktsnorm håller på att utmejslas mot vilken alla uttalanden, idéer och handlingar ska mätas, bedömas, utvärderas och klassificeras. Verkligheten delas in i svart och vit, åsikter som uteslutande korrekta eller inkorrekta, företeelser och handlingar som onda eller goda. Enligt denna dualistiska logik ska allt som inte ryms inom samhällets etablerade åsiktsramar särskiljas och avlägsnas från det offentliga rummet. Från att ha varit kritisk granskare av samhället och garant för demokratiska värderingar håller massmedia idag på att glida in i rollen som åsiktsövervakare och åsiktskontrollant och ikläder sig därmed rollen som disciplinär makt.

Den disciplinära makten ,via massmedia och partipolitiska organ, infångar partimedlemmar i en åsiktsnorm , där den i förväg upprättar en dikotomi mellan önskvärda och icke-önskvärda åsikter och dispositioner. När makten fastställt vad som är norm och vad som är avvikande utvecklar det tekniker och verktyg för kontroll via registrering, bestraffning och återanpassning av icke-konforma och icke-passande tankemönster, idéer och åsikter.

Bristen på ömsesidighet i denna åsiktsövervakningsmekanism gör att den partipolitiskt aktive aldrig blir ett subjekt i en kommunikation. Den iakttagne tvingas visa sig och avkrävs på information och redovisning för sina åsikter och förehavanden , medan en dialog aldrig uppstår. Individen utsätts för åsiktskontroll och åsiktsscannas i enlighet med på förhand uppställda kriterier för konforma och rätta åsikter. Detta innebär ett avbrott i den demokratiska dialogen och medför en uppenbar risk för skendemokratisk anpassning till ett på förhand godkänt åsiktsregister hos partiernas medlemmar, som på sikt kan undergräva demokratins förutsättningar. Detta kan leda till att dolda och svårsynliggjorda gap uppstår mellan påtvingade demokratiska ställningstaganden och odemokratiska idéer och förhållningssätt bakom den yttre fasaden.

Även om granskning av politiska åsikter är en legitim del av den demokratiska processen i samhället ser vi idag alltmer tydliga tecken på att den utvecklas mot ett panoptikon. Steget från kritisk granskning till åsiktsdiktatur och åsiktstotalitarism är kortare än man tror. Det är därför av största vikt att massmedia och politiska partier inte intar ett totalitaristiskt förhållningsätt , där partimedlemmars åsikter och handlingar endast kan karakteriseras på ett av två sätt, antingen som goda eller onda. Att agera åsiktspolis har aldrig varit det fria samhällets och den fria pressens syfte och ambition. Att låta samhället utvecklas mot ett panoptikon, där vi alla åsiktsövervakar och bestraffar varandra för opassande idéer, tankar och handlingar kan inte vara den plattform utifrån vilken vi agerar. Låt oss istället med ansvar värna om den åsiktsfrihet och medborgerliga dialog som utgör själva grunden för bibehållandet och utvecklingen av det demokratiska samhället. Det är viktigt att erinra sig att demokrati är en process som vi tillsammans skapar och uppnår i ett samspel via det offentliga samtalet och inte ett dikterat tillstånd.

Källa: http://web.archive.org/web/20130513114905/http://www.newsmill.se/artikel/2013/04/29/sverige-g-r-mot-ett-siktskontrollsamh-lle

Advertisements

~ by mindcontrolinsweden on July 23, 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: