Människan är en naturlig del av de flesta moderna system, skriver FOI, som arbetar med teknologier för modellering av mänskligt beteende och människa-systeminteraktion (MSI)

FOI logo

Sammanfattning från FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut – årsredovisning 2011 – teknologier för modellering av mänskligt beteende

MÄNNISKA- SYSTEMINTERAKTION, MSI
FOI: s avdelning för MSI bedriver forskning och utveckling av metoder för värdering och utveckling av relationen mellan människa, maskin och system. Maximal användning i systemet under hela livscykeln kräver hänsyn till människans behov, möjligheter och begränsningar i utvecklingen av teknologi, system och metoder.

FOI utvecklar system med fokus på samspelet mellan människa och teknologi. Målet är att systemen utformas så att människans kognitiva potential, det vill säga förmåga att uppfatta, förstå och sortera information, kan utnyttjas för maximal systemeffekt. Viktiga aktiviteter är mänsklig informationsinhämtning, informationshantering, situationsmedvetenhet, operativa resultat, utbildning.

Vårt arbete är inriktat på samspelet mellan människa och teknologi samt de krav som arbetsuppgifter och omgivning ställer. Vi utvecklar och integrerar beteende och psykofysiska kunskaper om mänskligt beteende i komplexa och påfrestande miljöer. Förutom studier i omvärlden, utför vi olika simuleringar för våra kunder. Vi har unika verktyg för värdering av mänskligt beteende och prestationer samt metoder för karakterisering och modellering av mänskligt beteende. Vår erfarenhet och kunskap om människan i militära system möjliggör unika bidrag till utvecklingen av civila system.

brain-resources

HANTERINGEN AV MÄNNISKA-SYSTEMINTERAKTION. MSI
Centralt i vårt arbete är att beslutsfattare kan dra nytta av relevant information. Genom vår forskning inom människa-systeminteraktion (MSI) och metodik i förvaltningsfrågor, kan vi avgöra vilka behoven är och hur de ska uppfyllas. Ofta är information fusion en viktig detalj för det slutliga beslutsstödet. Den kunskap vi skapar kan också stödja samhällets säkerhet när det gäller förebyggande och operativ ledning.
Vår största kund är Försvarsmakten. FOI stödjer och deltar i utvecklingen av nya system genom att studera och undersöka förvaltningsmetoder.

FÖRSVARSANALYS
Beslutsfattare behöver beslutsalternativ som ger flexibilitet och mervärde på kort sikt. FOI: s avdelning för försvarsanalys producerar data och skapar metoder, verktyg och arbetssätt för att fatta bra beslut.
Kunderna finns främst inom totalförsvaret myndigheter där verksamhetens forskargrupper är direkt inblandade i olika studier och arbetsplanering. Avdelningen bedriver också forskning och undersökande projekt för företag och för dem inom det vetenskapliga samfundet.

FORSKNINGSOMRÅDEN
Hantering av MDI, Människa-Systeminteraktion
Människa och teknologi

Den snabba tekniska utvecklingen ställer allt högre krav på människors förmåga att agera och fungera tillsammans med avancerade system. FOI bedriver omfattande forskning om mänsklig interaktion, fysiologiska tillstånd och begränsningar.

Människan är en naturlig del av de flesta moderna system. FOI: s bredd av forskning inom detta område ger en översikt över de lösningar som krävs för att få funktionella system. Baserat på människans funktion och kapacitet bedriver FOI forskning inom MSI (människa-systeminteraktion), fysiologi, traumatologi och akutsjukvård.

wake-up

FÖRSVARSMEDICIN
Verksamheten inom försvarets forskning innebär ofta stora fysiska bördor på människor med risk för allvarliga skador.

NANOTEKNIK – möjligheter och begränsningar
Nanoteknik har nyligen blivit ett begrepp som dyker upp i allt från läkemedel och kastruller till militära underrättelsetjänstens system. Nano är ett prefix och betyder 1000000000 och kommer från det grekiska ordet nano, som betyder dvärg. En nanometer är en miljondels millimeter.
FOI har bedrivit forskning om nanoteknologi, redan innan begreppet blev så hett som det är idag … Den kunskap vi byggt upp genom den tillämpade försvarsforskningen kan nu genom FOI:s kurser också delas med andra spelare.

INFORMATIONSSYSTEM
Vid institutionen för informationssystem sätter vi människor först och utvecklar smarta lösningar som sträcker sig från datainsamling via avancerade sensorer till innovativa presentationssystem. Det ger smarta lösningar som ökar användarens förmåga att bilda en förståelse av positionen för att kunna fatta bättre beslut.
Vår forskning spänner över hela kedjan från sensorer till beslutsstöd. Sensorer eller system av sensorer kan ge tidig varning, övervaka händelser, hjälpa till att styra åtgärder och kartlägga omfattningen av skador. Vår forskning inom IT-säkerhet, kommunikation och elektronisk krigföring studerar hur information från sensorer på ett säkert sätt når beslutsfattare. Det kommer att säkerställa FOI:s forskning inom datafusion, systemutveckling och människa-systeminteraktion så att användaren kan förstå och översätta informationen till effektiva beslut.

~ by mindcontrolinsweden on May 10, 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: